Depresjon TestDEPRESJON TEST

Hvis du er deprimert vil du kjenne deg igjen i denne egenvurderingen hvor man ved mer enn totalt 20 poeng har en behandlingstrengende depresjon. Hvis dine svar ligger midt mellom to alternativer velger du alternativene 1, 3 eller 5.

NB! Vurderingen gjelder for hvordan du har hatt det de siste 3 dagene.

1. Utholdenhet

Her vil vi at du tenker hvordan din utholdenhet er, og om du blir lettere trett enn vanlig:

2. Stemningsleie

Her ber vi deg beskrive din sinnstilstand, om du kjenner deg trist, tungsindig eller dyster. Tenk etter hvordan du har kjent deg de siste 3 dagene, om du har skiftet i humør eller om du har vært den samme hele tiden, og forsøk særlig å huske om du har kjent deg lettere til sinns hvis det har hendt noe positivt:

3. Følelser av uro

Her ber vi deg markere i hvilken utstrekning du har hatt følelser av indre spenning, ulyst og angst eller udefinert redsel i løpet av de siste 3 dagene. Tenk særlig på hvor intensive følelsene har vært, og om de har kommet og gått eller vært der nesten hele tiden:

4. Søvn

Her ber vi deg beskrive hvor godt du sover. Tenk etter hvor lenge du har sovet og hvor god søvnen har vært de siste 3 nettene. Svaret skal vise hvordan du faktisk har sovet uansett om du har brukt sovemedisin eller ikke. Hvis du sover mer enn du pleier, merker du av på 0:

5. Matlyst

Her ber vi deg ta stilling til hvordan appetitten din er, og tenke etter om den på noen måte er annerledes enn normalt for deg. Om du har bedre appetitt enn normalt, markerer du dette som 0:

6. Konsentrasjonsevne

Her ber vi deg ta stilling til din evne til å holde tankene samlet, og konsentrere deg om ulike aktiviteter. Tenk gjennom hvordan du fungerer i ulike situasjoner som krever ulik grad av konsentrasjonsevne, f.eks. å lese en komplisert tekst, å lese en avisartikkel, å se på TV eller snakke med andre mennesker:

7. Initiativ

Her ber vi deg forsøke å vurdere din handlekraft. Spørsmålet gjelder om du har lett eller vanskelig for å komme i gang med saker du synes du bør gjøre, og i hvilken utstrekning du må overvinne en indre motstand når du skal begynne med noe:

8. Følelsesmessig engasjement

Her ber vi deg ta stilling til hvordan du opplever din interesse for omverdenen og for andre mennesker, og for slike aktiviteter som pleier å gi deg moro og glede:

9. Pessimisme

Spørsmålet gjelder hvordan du ser på din egen framtid og hvordan du oppfatter din egen verdi. Tenk etter i hvilken utstrekning du bebreider deg selv, om du plages av skyldfølelse, og om du har vært urolig oftere enn vanlig for eksempel for din økonomi eller helse:

10. Livslyst

Spørsmålet gjelder lysten til å leve, og om du har opplevd livet som meningsløst. Har du tanker om selvmord, og i så fall, i hvilken utstrekning opplever du dette som en reell utvei:

0 - 6   Ikke deprimert 
7 - 11   Kan uttrykke lett forstemning 
12 - 22   Lett deprimert 
23 - 29   Moderat deprimert 
30 - 34   Alvorlig deprimert 
35 - 60   Svært alvorlig depresjon  

Hvis du har en skår på 4 poeng eller mer på det siste spørsmålet bør du omgående søke profesjonell hjelp.

Slike skalaer som dette er kun veiledende, endelig diagnose settes av spesialist iht ICD-10 som enten lett, moderat eller alvorlig depresjon, kriteriene for dette finner du her.